Snapshots from Miami

Atsushi Kaga, Elvis Costello, lithograph, 2012. COURTESY POLÍGRAFA