‘THEM’ at Schinkel Pavillion

‘THEM,’ 2015, installation view.

TIMO OHLER/COURTESY SCHINKEL PAVILLION