Scenes from the Venice Biennale: Day 2

The Chinese Pavilion, featuring work by Wu Jian’an, Wang Tianwen, Tang Nannan, and Yao Huifen.