Cary Leibowitz at Fleisher/Ollman, Philadelphia

Cary Leibowitz, Morris Lapidus Socks, n.d.

COURTESY FLEISHER/OLLMAN AND INVISIBLE-EXPORTS