Preview the 2018 Armory Show, Part 2

Take Ninagawa, Tokyo | Presents

Ryoko Aoki, Heart Flowers, 2016, ballpoint pen on paper.
©ORYOKI AOKI