Diamond Stingily at Institute of Contemporary Art, Miami

Installation view of “Diamond Stingily: Life In My Pocket,” 2018, at Institute of Contemporary Art, Miami.

FREDRIK NILSEN STUDIO