‘Common Forms’ at Peana, Monterrey, Mexico

Eamon Ore-Giron, Infinite Regress L, 2018, Flashe on linen.

COURTESY THE ARTIST AND PEANA, MONTERREY, MEXICO